in

ކުރީ ސަރުކާރުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދެމުން ގެންދިޔައީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: އުޝާމް


ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ނަމުގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާއާއި މުދާ ދެމުން ގެންދިޔައީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް މި…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އަޅާނެ ބިން ކަނޑައަޅުއްވައި’ހަފުތާ 14′ ގައި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށްޓެވުމަށް ނިންމަވައިފި

ފިރިމީހާ “ފިލުމުން” ވެސް އެހެން ފިރިހެނެއްގެ ގައިގަ ނުބީހެން 22 އަހަރު ކައިވެނިނުކޮށް ފިރިމީހާއަށް އިންތިޒާރުކުރި އަންހެނަކަށް ލިބުނު އުފާވެރިކަމުގެ ވާހަކަ-