in

ކެބިނެޓްގެ ވަޒީރުންގެ ނަންތައް ދިރާސާކުރަން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވައިފި!


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކެބިނެޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ވަޒީރުންގެ ނަންތައް ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި އެ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ސަރުކާރުގެ…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އަނބިމީހާ ބަލިވެ އެނދުމަތިވުމުން ތޭރަ އަހަރުވީއިރުވެސް އަމިއްލަ އަތުން ނޫނީ ކާންނުދީ އަބަދު އަނބިމީހާގެ ޚިދުމަތުގަ ހުރި ފިރިއެއްގެ ވާހަކަ-

ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތް ކުރަން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ވަގުތު ރޭގަނޑު 10 ޖެހުމާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި