in

ކެޔޮޅުންގެ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި!


43 ވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ހޮވާ ކެޔޮޅުންގެ އެވޯޑަށް އެދި ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. 
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ކުރި…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ހަޤީޤީ ޙާދިސާ: ރަނގަޅު ބައިވެރިއަކު ހޯދަން ހިލޭ ފިރިހެނުންނާއެކު ކޮފީއަށް ނުގޮސް އަވަހަށް ނިދައި ދަމުނަމާދަށް ހޭލި އަންހެނަކަށް ދެއްވެވީ ހާދަ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެކެވެ!

ދަރަނީގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު، ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދިން ފަސޭހަތަކުގެ ވާހަކަވެސް ދައްކަންޖެހޭ: ޖާބިރު