in

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް ޒަރީރު


ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް ހަސަން ޒަރީރު ރައީސް މުއިއްޒު މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.
އެ މަގާމަށް ހަސަން ޒަރީރު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށްފަހު ރައީސް މުއިއްޒުވަނީ އޭނާއަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު މިއަދު އަރުވާފައެވެ. ކޮމިޝަނަރ އޮފް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ރައީސް ބޭނުންފުޅުވެެލައްވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ ރީބްރޭންޑް ކުރައްވަން: މިނިސްޓަރ ފައިސަލް

އަނބިމީހާއަށް ފަރުވާނުދީ އެނދުމަތީގަ ބާއްވާފަ އެކަން ބަހަނާއަކަށް ދައްކައިގެން ހިލޭ އަންހެނުން ހޯދަމުން ދިއަ މީހަކަށް ޖެހުނު ޙާލުގެ ވާހަކަ –