in

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް މާނިއު


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރައްވައި އެބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގައި ޑިއުޓީ އަދާކުރާ ފުލުހަކު މޫދުގައި ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

އައްޑޫއިން ގެއްލުނު ފުލުހުސްމީހާ މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ