in

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް މާނިޢު އައްޔަނުކޮށްފި


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް ޔޫސުފް މާނިޢު މުޙައްމަދު އައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ.
މާނިއު އެ…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޔަހޫދީ ޖަރީމާތަކުގައި ޣައްޒާގައި ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާ މުސްލިމުންގެ ޢަދަދު 13,000 އިން މައްޗަށް

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދު މޫދުގައި ފުލުހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ