in

ކޯމާގަ 8 އަހަރު ހޭދަކުރި އަނހެން ކުއްޖަކު ކޯމާގަ އޮވެ ކުރި އަސަރުން ފުރިގެންވާ ތަޖުރިބާ އާއި ޛިކުރުކުރުމާ ދުޢާކުރުމުގަ ސާބިތުވުމުން ލެއްވެވި ބޮޑު ރަހްމަތުގެ ވާހަކަ-އަހަރެން މިކިޔައިދެނީ ކޯމާގައި އޮންނަންޖެހުނު 8 އަހަރެންނަށް ކުރަންޖެހުނު އިޙްޞާޞްތަކުގެ ވާހަކައެވެ. އަހަރެންނަށް އަޑުއިވެއެވެ. އިޙްޞާޞްކުރެވެއެވެ. ވަށައިގެން ހިނގާ ކަންކަންވެސް އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ކުޑަމިނުން ލޯހުޅުވައިލުމުގެ ބާރެއްވެސް ނެތެވެ. 
އެއިރު އަހަރެންގެ އުމުރަކީ 18 އަހަރެވެ. ސްކޫލުން ގެއަށްދިއަ މަގުމަތީގައި ކާރެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވީކަން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ ސެޓްލްމަންޓް ކޮމެޓީ ރައީސް އުވާލައްވައިފި

ގދ ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ހަވާލުކޮށްފި