in

އައްޑޫއިން ގެއްލުނު ފުލުހުސްމީހާ މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއައްޑޫ ސިޓީން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ފުލުސްމީހާ މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.ފުލުހުން ބުނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންނަ ނެޝަނަލް ކޮލެޖު އޮފް ޕޮލިސިން އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓްގައި ޑިއުޓީ ކުރާ ސްޕެޝަލް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް މާނިއު

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ފުރަތަމަ އަނބިމީހާގެ ހިތުގަޖައްސައި ދެރަދީފައިވުމަކީ ދަރިން ނުލިބޭ ސަބަބަކަށްވި މީހެއްގެ ވާހަކަ-