in

އާރަށު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި، ދެން އޮންނާނީ ޙުކުމް ކުރުން


ވ. އާރަށުގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރައްވާފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު 4 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރަށް ދެމިގެން ދިޔަ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އައްޔަނުކުރައްވައިފި

31 މާޗް 2022 ތަނަވަސްކަން ލިބުނީމާ އެމީހުން ދެކެ މާބޮޑަށް ލޯބިވާ، މާރީތި، މާޒުވާން ކުދިން ފެނިގެން އަނބިމީހާ ވަރިކުރި 2 ފިރިންނަށްވެސް ކުރަންޖެހުނު ހިތި ތަޖުރިބާގެ ވާހަކަ-