in

އިންދޮނީސީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު، ދެވޭނެ ފަރުވާއެއް ނެތިފައި


އިންދޮނީސީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު، ދެވޭނެ ފަރުވާއެއް ނެތިފައި އެބަތިބި ކަމަށް ފަލަސްޠީނުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފިއެވެ.
ފަލަސްޠީނުގެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެން އުފެއްދި ކޮމިޓީ އުވާލައްވައިފި

ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އަޅާނެ ބިން ކަނޑައަޅައި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށްޓެވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި