in

“އިމުގާ” ފޯމު ފުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި


ރާއްޖެ އަންނަ އަދި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުން “އިމުގާ” ޓްރެވެލާ ޑިކްލެރޭޝަން ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ދިރާސީ އާއަހަރު ޖެނުއަރީން ފަށާގޮތަށް 2025 ވަނަ އަހަރު ބަދަލު ކުރަނީ

ތަނަވަސް މީހަކު އޭނާގެ އެކުވެރިޔާއަށް!: “އަހަރެން މަރާލަން ކުރި ކަންތަކަށް މާފުކޮށްފީމެވެ! ނަމަވެސް އަނބިމީހާއާއެކު ބޭއްވި ގުޅުމަކަށް މާފެއް ނުދެވޭނެއެވެ!”