in

އިސްލާމީ މަރްކަޒުގެ އިސް އިމާމު ކަމަށް ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، އިސްލާމީ މަރްކަޒުގެ އިސް އިމާމު ކަމަށް ދ.މީދޫ ފެހިގެ ފަޟީލަތުއްޝެއިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

ޝެއިޚް މުޙައްމަދު ލަޠީފް މި މަގާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ މިނިސްޓަރ ފެންވަރުގައެވެ….އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ތިމާ ބަލިވެދާނެކަމަށް ބިރުނުގަނެ ބަލިވީމާ އަނބިންނާ ލޯބިވެރިން އެއްލައިލާ މީހުންނަށް ޢިބްރަތްތެރި ފިލާވަޅެއް!

މަސައްކަތް ކުރަން ވާނީ ނަތީޖާ ނެރެދިނުމުގެ އަޒުމުގައި: ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު