in

އިޤްތިޞާދު ޑައިވަރސިފައި ކުރުމަށް ވިސިޓް ކައުންސިލެއްް އުފައްދައިފި


ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ޑައިވަރސިފައި ކުރުމަށްޓަކައި ވިސިޓަރސް އިކޮނުމީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ޚާއްސަ…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: މަންމައަށް ބައްޕަކުރި އަނިޔާ ނުލިބެން ބައްޕަ އާ އެއް އުމުރުގެ މީހަކާ ކައިވެނިކުރި އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ-

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ދަރިފުޅު އަތުލަން ބޭނުންވަނީ އަނބިމީހާ ހިތްދަތިކޮށް މަރަން ކަމަށް ބުނި ފިރިއަކަށް ޖެހުނު ޙާލުގެ ވާހަކަ-