in

ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވައިފި


ވަޒީރުން އައްޔަންކުރުމަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ ގޮތުގައި ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ 22 ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ.

އެ ބޭފުޅުންނަށް ރުހުންދިނުމާ މެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ރީބްރޭންޑްކޮށް އިތުރު މާކެޓުތަކަށް ވަންނަނީ

އަނބިމީހާ ބަލިވެ އެނދުމަތިވުމުން ތޭރަ އަހަރުވީއިރުވެސް އަމިއްލަ އަތުން ނޫނީ ކާންނުދީ އަބަދު އަނބިމީހާގެ ޚިދުމަތުގަ ހުރި ފިރިއެއްގެ ވާހަކަ-