in

ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރި މައްސަލައިގައި އަމީނަށް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަދަލެއް!


އާ ސަރުކާރުގެ ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަމީނު އައިލެންޑް އެވިއޭޝަން ގައި އަދާކުރި ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރި މައްސަލައިގައި ބަދަލެއްގެ ގޮތުން އެބޭފުޅާ އަށް…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަގާމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި

އައްޑޫން ގެއްްލުނު ފުލުހަކު މޫދުގައި ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ