in

މަޖިލީސް ތަމްސީލުކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރުން އެމްއެންޕީ އުނިކޮށްފި


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ތަމްސީލުކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރުން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އުނިކޮށްފި އެވެ. 
އެ ދަފްތަރުން އެމްއެންޕީ…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ތަނަވަސް އަނބިމީހާގެ ފައިސާތައް ވަގަށްނަގައި، ދަރަނިވެރިވެސް ކުރުވާފައި ފިލި ފިރިމީހާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ޖަލުބަންދުގަ-

މަޖިލީހުގައި އެމްއެންޕީ ތަމްސީލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިއްޖެ