in

މާލޭ ހޮސްޕިޓަލްސް ބޯޑް އޮފް ޓްރަސްޓީސް” ގެ ނަން “މާލެ ސިޓީ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސްގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑް” އަށް


“މާލޭ ހޮސްޕިޓަލްސް ބޯޑް އޮފް ޓްރަސްޓީސް” ގެ ނަން “މާލެ ސިޓީ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސްގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑް” ގެ ނަމަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ފިރިމީހާ “ފިލުމުން” ވެސް އެހެން ފިރިހެނެއްގެ ގައިގަ ނުބީހެން 22 އަހަރު ކައިވެނިނުކޮށް ފިރިމީހާއަށް އިންތިޒާރުކުރި އަންހެނަކަށް ލިބުނު އުފާވެރިކަމުގެ ވާހަކަ-

ރާއްޖެއާއެކު ވިޔަފާރި އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމުކުރަން ސައުދީ ކެބިނެޓުން ފާސްކޮށްފި