in

“މާލޭ ހޮސްޕިޓަލްސް ބޯޑް އޮފް ޓްރަސްޓީސް” ގެ ނަން ބަދަލުކޮށްފި


“މާލޭ ހޮސްޕިޓަލްސް ބޯޑް އޮފް ޓްރަސްޓީސް” ގެ ނަން “މާލެ ސިޓީ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސްގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑް” ގެ ނަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްުޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ބަދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މާލޭ ހޮސްޕިޓަލްސް ބޯޑް އޮފް ޓްރަސްޓީސް އަކީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ނަދީމުގެ މަރުގެ ދައުވާގެ ލިބޭ މީހުން ބަންދުކުރަން އަމުރެއް ނުކުރެވޭނެ: ހައިކޯޓު

ބައްޕަގެ ބޮލުގަ ދަރިއަކު އަޅުވައި ބައްޕަގެ ތަނަވަސްކަމަށްވެރިވެގަންނަން އުޅުނު ދޮންމަންމައެއްގެ ކިބައިން ބައްޕަ ސަލާމަތްކުރި ކުޑަ އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ވާހަކަ-