in

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސްޕޯޓްސް ކަމަށް އިބްރާހީމް ޢާމިރު އައްޔަނުކޮށްފި


މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ މަގާމަށް އިބްރާހީމް ޢާމިރު އައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ.
އެބޭފުޅާ މި މަގާމަށް އައްޔަން…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ވަޒީފާ ގެއްލޭ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންޝުއަރަންސް ސްކީމެއް އުފެއްދުމާއި ގުޅޭ ބިލެއް މަޖިލީހަށް

ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގައި ޑިއުޓީ އަދާކުރާ ފުލުހަކު މޫދުގައި ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ