in

މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް މިފްކޯގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި


މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް އަޙުމަދު ޝިޔާމް މިފްކޯގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ވަޒީރު ވަނީ މިފްކޯގެ…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ބައްޕަގެ ބޮލުގަ ދަރިއަކު އަޅުވައި ބައްޕަގެ ތަނަވަސްކަމަށްވެރިވެގަންނަން އުޅުނު ދޮންމަންމައެއްގެ ކިބައިން ބައްޕަ ސަލާމަތްކުރި ކުޑަ އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ވާހަކަ-

ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެން އުފެއްދި ކޮމިޓީ އުވާލައްވައިފި