in

މިލިއަނަރުގެ ނަޞޭޙަތް ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ؟: “އަގުބޮޑު ހަދިޔާދޭތީ ފުދިގެން ތިބޭނީ އެއްޗެއްސަށް ދަހިވެތި އަނބިން! ލޯތްބަށް ދަހިވެތި އަނބިންނަށް ލޯބި ނުދޭނަމަ ލޯތްބެއް ނުދޭނެ!”އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކައިވެންޏަށްފަހު ވެސް ވަރަށް ލޯބިން އެކުގައި ދިރިއުޅެމުން އައި ދެމަފިރިންނެވެ. މައްސަލަ ޖެހެން ފެށީ 3 ދަތިން ލިބުނު ފަހުންނެވެ. އަނބިމީހާ އަޅުގަނޑަށް ސަމލުކަން ދެނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށެވެ. ހިނިތުންވަނީވެސް ވަރަށް މަދުންނެވެ. ނަމަވެސް އަލުގަނޑަށް ކށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކޮށްދެއެވެ. އެކަމުގައި އެއްވެސް ތަފާތެއް ނުގެނއެވެ. 
އެހެންވެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

6.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ރައީސް މުޢިއްޒު އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރައްވަން ފެއްޓެވީވެސް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޕްލޭން ހަދައި ކަރުދާސްވެސް ކުރައްވާފައި