in

މިޞުރުގައި ރާއްޖޭގެ ޘަގާފީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި!


ގައުމިއްޔަތު ކުރިއެރުވުމަށް މިޞުރުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިވެހިބަހާއި ޘަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވަޒީރު އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމަށް…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: މައިންބަފައިން މަރުވުމުން ދެކޮއްކޮ ބަލަހައްޓަން ކުޑައިރުންސުރެ ނޯކިރީކުރި އަންހެން ކުއްޖަކަށް ލެއްވެވި ރަޙްމަތުގަ މިއަދު އުދުހެނީ!

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: މުސްކުޅި ފަޤީރަކަށް ހެޔޮއެދިގެން އެހީވާން އުޅުމުން ރަނގަޅުކަމުން ނަމޫނާ އަންތބަކާ ގެދޮރާ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ލިބުނު މީހެއްހެ ވާހަކަ-