in

މުއިއްޒު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުސާރަ ބޮޑެއް ނުކުރާނެ


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައި ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް، އަންނަ އަހަރު ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުސާރަ ބޮޑެއް ނުކުރައްވާނެކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަފީގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އަނބިމީހާ ކުޑަކޮރެއްލައި ހިނގަން ޖެހުމުން ދިރިއުޅުން ކޮރުވެދާނެތީ ވަރިކޮށްލި މީހާ ފެނުނީ ދެފައިގެ ވާގިނެތި ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގަ އިންދަ!

ހިތަށްއެރިގޮތަކަށް މާލެ ފޮތިފޮތިކޮށްލާފައި ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރާކަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ނަޝީދު