in

ފަޤީރު މުވައްޒިފަކު ދެކެ ލޯބިވާކަމަށް ހެދިގެން ނިކަމެތިކޮށްލުމުން ބަދަލުގައި އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ހޯދި އަންހެނަކު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އަންހެނުންނަށް ކުރާ ވަޞިއްޔަތް –އަހަރެންނަކީ އޮފީހުގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދިއަ މުވައްޒިފަކީމެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެންގެ ސަމާލުކަންވެސް އަހަރެންނަށް ލިބެއެވެ. އެފަދަ ގޮތަކަށް ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް ބޮސްގެ ސަމާލުކަން އިތުރުވާން ފެށިއެވެ. 
ބޮސްއަކީވެސް ޒުވާނެކެވެ. ކައިވެންޏެއްވެސް ނުކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ދެއްކި ވާހަކަތައް އަހަރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވި އޭނާގެ މަޅީގައި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

2024 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓްތަކަކީ ހާސިލްކުރަން އުނދަނގޫ ޓާގެޓްތަކެއް- އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ރައީސް ބޭނުންފުޅުވެެލައްވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ ރީބްރޭންޑް ކުރައްވަން: މިނިސްޓަރ ފައިސަލް