in

ފަަލަސްޠީން އިޒްރާއިލް ހަނގުރާމަ: ޝަހީދުވާ މީހުންނާއި ޒަޚަމްވަމުންދާ މީހުންގެ ޢަދަދު މައްޗަށް


ނިމިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 7ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިޒްރާއިލުން ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން ޝަހީދުވަމުންދާ މީހުންގެ ޢަދަދާއި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތްކޮށް ނަތީޖާ ނެރެދިނުމުގެ އަޒުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާތި: ރައީސް މުއިއްޒު

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އަނބިމީހާ ކުޑަކޮރެއްލައި ހިނގަން ޖެހުމުން ދިރިއުޅުން ކޮރުވެދާނެތީ ވަރިކޮށްލި މީހާ ފެނުނީ ދެފައިގެ ވާގިނެތި ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގަ އިންދަ!