in

ފެން ބިލުތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ފެނަކަ އިން ފެން ކަނޑާލައިފި


ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރުގެ އެއްވެސް ފެން ބިލެއް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ހެޑް އޮފީހުން ދައްކައިފައި ނުވާތީ އެ އޮފީހުގެ ފެނުގެ ހިދުމަތް ކަނޑާލައިފިއެވެ.
2019 ވަނަ…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަރިއަކު ލިބުނީ ދަރިއަކު ނުލިބިގެން ގެންގުޅެން ގެނައި ކުއްޖާގާތު ހުވަފެނުގަ މުސްކުޅިއަކު ކިޔައިދިން ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމުން-

މިފްކޯގެ އައު ބޯޓު “ޖަޒީރާ 106” ރާއްޖެ ގެނެސްފި