in

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީއޯއަކަށް ޙަލީމް ޢައްޔަންކުރައްވައިފިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް މ. ރަނިކަ އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙަލީމް ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް ޙަލީމް

31 މާޗް 2022 ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: މާލެއިން 3 އަންހެނުންނާ އެކުއެކުގަ ކައިވެނިކޮށް ދަރިން ލިބުނު އިރުވެސް އިތުރު އަންތބަކު އިންނަކަން ސިއްރުކޮށްގެން އުޅުނު މީހަކަށް ޖެހުނު ޙާލުގެ ވާހަކަ-