in

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް ޢަބްދުއްރައްޒާޤުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް މ. ރަނިކަ އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙަލީމް ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

އިބްރާހީމް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ތެދުމަގު ދައްކަން މަސައްކަތްކުރާ އިމާމް ކަތިލަން އިރާކޮޅު ވަޅިހިފައިގެން ދިއަ މީހާ ފަތިސްނަމާދަށް މިސްކިތަށް! ތަޤްވާވެރި ދީންވެރިއަކަށް!

ލ ގަމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޕީއެންސީއަށް!