in

ދިރާސީ އާއަހަރު ޖެނުއަރީން ފަށާގޮތަށް 2025 ވަނަ އަހަރު ބަދަލު ކުރަނީ


ދިރާސީ އާ އަހަރު ޖެނުއަރީމަހުން ފެށިގެން ފަށާގޮތަށް ބަދަލު ކުރާނީ 2025 ވަނަ އަހަރު ކަމަށް، އާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުކަމަށް އައްޔަން ކުރި ޑރ. އިސްމާއިލް ޝަފީއު މިކަން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ތަނަވަސް އަންހެނަކު ފެނުމުން އަނބިދަރިން ނިކަމެތިކޮށް އެއްލައިލި ފިރިއަކަށް އެއްލައިލި އަނބިމިހާގެ ނޯކަރަށްވާންޖެހުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-

“އިމުގާ” ފޯމު ފުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި