in

ދިވެހިން އިމުގާ ފޯމު ފުރަން ނުޖެހޭ ގޮތް ހަދައިފި


ރާއްޖެ އަންނަ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް ‘ޓްރެވެލަރ ޑެކްލަރޭޝަން’ ފޯމު ނުވަތަ އިމުގަ ފޯމު ފުރިހަމަކުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން މުޙައްމަދު ޝަމްޢާން ވަޙީދު ނިންމަވައިފިއެވެ.

މިއީ ޝަމްއާން ކޮންޓްރޯލާ ޖެނެރަލްގެ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ދިވެހިން ދަތުރުކުރާއިރު “ޓްރެވެލަރ ޑެކްލަރޭޝަން” ފޯމު ފުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ގުޑުގުޑާ ދޫނިތަކަށް ގޯނާވާ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުހިންގުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި