in

ދިވެހިން ދަތުރުކުރާއިރު “ޓްރެވެލަރ ޑެކްލަރޭޝަން” ފޯމު ފުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިދިވެހިން ދަތުރުކުރާއިރު “ޓްރެވެލަރ ޑެކްލަރޭޝަން” ފޯމު ފުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން މުޙައްމަދު ޝަމްޢާން ވަޙީދު ނިންމަވައިފިއެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ސިފަރީތިކުއްޖާ ބާކީވެ، ވަޒީފާއާ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމަކުން ކާމިޔާބުލިބުނު ސިފަހުތުރުކުއްޖާގެ ވާހަކަ-

ދިވެހިން އިމުގާ ފޯމު ފުރަން ނުޖެހޭ ގޮތް ހަދައިފި