in

ދިވެހިން ޓްރެވަލް ޑިކްލެރޭޝަން ފޯމް ފުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިރާއްޖެއަށް އަންނަ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ދިވެހިން ޓްރެވަލް ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމް ފުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އިން ބުނީ، މިއަދު އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

4 އަނބިން ހަމަކުރި މީހަކަށް 3 އަނބިން ދޭ ލޯބި އެއްކޮށްލުމުންވެސް ދޮށީ އަނބި ދިން ލޯތްބާ އެއްވަރު ނުވުމުން ފަހަތުން ގޮސް ކަރުނައަޅަންޖެހުނު މީހެއްގެ ވާހަކަ-

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ތަނަވަސް އަންހެނަކު ފެނުމުން އަނބިދަރިން ނިކަމެތިކޮށް އެއްލައިލި ފިރިއަކަށް އެއްލައިލި އަނބިމިހާގެ ނޯކަރަށްވާންޖެހުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-