in

ދިވެހީން އިމުގާ ފޯމު ފުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި


ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރާ ދިވެހިންނާއި ރާއްޖެ އަންނަ ދިވެހިންނަށް “ޓްރެވެލާ ޑެކްލެރޭޝަން” ފޯމު ނުވަތަ އިމުގާ ފޯމު ފުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް، ކޮންޓްރޯލާ ޖެނެރަލް އޮފް އިމިގްރޭޝަން މުހައްމަދު ޝަމްއާން ވަހީދު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.
އިމިގްރޭޝަނުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަންޖެހުނުއިރު ތިބި ކުޑަ 2 ދަރިން ބަލާނެ މީހަކު ނެތިގެން ދުޢާކުރި މަންމައަކަށް ލެއްވެވި ރަޙްމަތުގެ ވާހަކަ-

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ލޯބިވެރިޔާ ނިޔާވުމުންވެސް އޭނާދެކެ ލޯބިވާވަރުން އޭނާގެ ދަރިފުޅު ކުޑައިރު ޙާލުގަ ޖެހުމުން ދަރިއެއްފަދައިން އެހީތެރިވެ އަމިއްލަ ދަރިއަކަށް ހެދި މީހެއްގެ ވާހަކަ-