in

ތަނަވަސް އަނބިމީހާގެ ހުރިހާ ފައިސާތައް ވަގަށް ނަގައިގެން ލޯބިވެރިޔާ ގޮވައިގެން ފިލަން އުޅުނު މީހާއަށް ލޯބިވެރިޔާވެސް އަނބިމީހާވެސް ގެއްލުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-މަންމަގެ ތަނަވަސްކަމުގައި އުފަލުގައި ދިރިއުޅެމުން އައި ޢާއިލާއެކެވެ. ދެމަފިރިންނާއި ދެ ފިރިހެންދަރިންނެވެ. ދެބެއިން ފީކޯއިކުޅެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކޮއްކޮ އޮތީ މަންމަމެން ނިދާ އެނދުދަށަށްވަދެ ފިލައެވެ. 
ކުއްލިއަކަށް ބައްޕަ އައިސް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ފޯނުން ވާހަކަދައްކަން ފަށައިފިއެވެ. “އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފުރަން ޓިކެޓްވެސް ނަގައިފީމެވެ. ރަނގަޅު ޢަދަދެއްގެ ފައިސާވެސް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ތިލަފުށީ ފަޅުތެރެ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި، އެތަނުގައި ހުރި އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފި

ރޯދައިގެ ކުރިން މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބާއްވަން އީސީން އެދިއްޖެ!