in

ތަނަވަސް މީހަކު އޭނާގެ އެކުވެރިޔާއަށް!: “އަހަރެން މަރާލަން ކުރި ކަންތަކަށް މާފުކޮށްފީމެވެ! ނަމަވެސް އަނބިމީހާއާއެކު ބޭއްވި ގުޅުމަކަށް މާފެއް ނުދެވޭނެއެވެ!”އެދެމީހުންނަކީ ވަރަށް ގާތް ދެ އެކުވެރިންނެވެ. އެކަކީ ތަނަވަސް ފައިސާވެރިއެކެވެ. އަނެކަކީ ވަޒީފާއަދާކޮށްގެން ދިރިއުޅޭ މީހެކެވެ. ބައެއް އަންހެނުންނަކީ ރަނގަޅު ފިރިއެއްގެ އިތުރުން ފައިސާ އާއި ތަނަވަސްކަން ލިބުނު ނަމަވެސް ހިތްފުރޭ ބައެއް ނޫނެވެ. އެހެން ފިރިހެނުންގެ ކިބައިން ލޯބިބޭނުންވާ ބައެކެވެ. އެކަމުގައި ފިރިހެނުންވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނުވެއެވެ. ތަނަވސް އަނބިން ލިބި…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

“އިމުގާ” ފޯމު ފުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި 4 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ