in

ތިނަދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރު އައިޔޫއެމްގެ ދަށަށް، ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އިސްލާމީ އިލްމު ފުޅާ ކުރައްވާނެ ކަމަށްތިނަދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރު 10 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) އާ ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ.
ތިނަދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރު އައިޔޫއެމްއަށް ހަވާލު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ގދ ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ހަވާލުކޮށްފި

ޒިންގޒަން އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަނުން 1500 ޓަނުގެ، ފުޅީގަ ބަންދުކުރި ފަރުބަދަމަތީ ފެން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރަނީ