in

ތިލަފުށީގައި ކުނި އަންދައިގެން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރަނީ


ކ. ތިލަފުށީގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކުނި އަންދައިގެން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރައްވާނެ ކަމަށް މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ތިމާވެށްޓާއި، ހަކަތައާއި ބެހޭ ވަޒީރު ތާރިޤް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ތިލަފުއްޓަށް ވަޑައިގެން، އެތަން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ސިޔާސީ އިތުރު މަގާމްތަކަށް މިއަދުވެސް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފި

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: މައިންބަފައިން މަރުވުމުން ދެކޮއްކޮ ބަލަހައްޓަން ކުޑައިރުންސުރެ ނޯކިރީކުރި އަންހެން ކުއްޖަކަށް ލެއްވެވި ރަޙްމަތުގަ މިއަދު އުދުހެނީ!