in

ތިލަފުށީ ފަޅުތެރެ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި، އެތަނުގައި ހުރި އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފި


ތިލަފުށީ ފަޅުތެރެ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި، އެތަނުގައި ހުރި އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފިއެވެ.

އާބަންކޯއިން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ތިލަފުށީގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ތިލަފުށި ތަރައްގީކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދާ ވަރަށް ބޮޑަށް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޣައްޒާގެ 2.2 މިލިއަން މީހުން ކާބޯތަކެތީގެ އަވަސް އެހީއަށް ޖެހިފައި: ޑަބްލިޔުއެފްޕީ

ތަނަވަސް އަނބިމީހާގެ ހުރިހާ ފައިސާތައް ވަގަށް ނަގައިގެން ލޯބިވެރިޔާ ގޮވައިގެން ފިލަން އުޅުނު މީހާއަށް ލޯބިވެރިޔާވެސް އަނބިމީހާވެސް ގެއްލުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-