in

ތެދުމަގު ދައްކަން މަސައްކަތްކުރާ އިމާމް ކަތިލަން އިރާކޮޅު ވަޅިހިފައިގެން ދިއަ މީހާ ފަތިސްނަމާދަށް މިސްކިތަށް! ތަޤްވާވެރި ދީންވެރިއަކަށް!މީހަކަށް ބުނެވިފައި އޮންނަ ބަހަކުން ނުވަތަ ކުރެވިފައި އޮންނަ ޢަމަލަކުން އެއީ އަބަދުވެސް ނުބައި ޢަމަލުކުރުނަމަތީގައި ދެމިހުންނާނެ މީހަކު ކަމުގައި ނުދެކޭށެވެ! މިކިޔައިދޭ ވާހަކަ ރަނގަޅަށް އަޑުއަހާށެވެ! 
ޢިޝާ ނަމާދުކުރައްވައިގެން އިމާމް ގެއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީއެވެ. ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން އުޑުމަތި ވަރަށް ބަނަ ރެއެކެވެ. އެހެންކަމުން މަގުތައް އޮތީ ފުދޭވަރަކަށް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ބާރަށު ދާއިރާގެ ތައުލީމު އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ޝުޖާގެ އުންމީދީ ތަސައްވަރެއް!

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު