in

ލ ގަމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޕީއެންސީއަށް!


ލ ގަމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.
ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕީއެންސީއަށް 10،000 މެމްބަރުން ހަމަކޮށް އެ ޕާޓީއަށް ވަކި…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް ޢަބްދުއްރައްޒާޤު

އިސްރާއިލް ޓޭންކްތަކުން ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި ހުރި ހަމައެކަނި ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާދޭން ފަށައިފި