in

ގުޑުގުޑާ ދޫނިތަކަށް ގޯނާވާ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުހިންގުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި


އިރުވައި މޫސުމާ ދިމާކޮށް ހިޖުރަަ ކުރާ ދޫނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފްލެމިންގޯ ނުވަތަ ގުޑުގުޑާ ދޫނި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަށް ދިޔަ ނަމަވެސް އެ ދޫނިތަކަށް ގޯނާވާފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އެ ކައުންސިލުން ހޯމަ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ދިވެހިން އިމުގާ ފޯމު ފުރަން ނުޖެހޭ ގޮތް ހަދައިފި

ސިޔާސީ އިތުރު މަގާމްތަކަށް މިއަދުވެސް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފި