in

ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އައްޔަނުކުރައްވައިފި


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައި އެބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފިއެވެ.

Advertisement

މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

31 މާޗް 2022 ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: މާލެއިން 3 އަންހެނުންނާ އެކުއެކުގަ ކައިވެނިކޮށް ދަރިން ލިބުނު އިރުވެސް އިތުރު އަންތބަކު އިންނަކަން ސިއްރުކޮށްގެން އުޅުނު މީހަކަށް ޖެހުނު ޙާލުގެ ވާހަކަ-

އާރަށު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި، ދެން އޮންނާނީ ޙުކުމް ކުރުން