in

ސިޔާސީ އިތުރު މަގާމްތަކަށް މިއަދުވެސް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފި


ރައީސް މުއިއްޒު މިއަދުވެސް ސިޔާސީ އިސް ބައެއް މަގާމްތަކަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.
މިގޮތުން މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޢިއްޒު ވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އޮން ޕަބްލިކް…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ގުޑުގުޑާ ދޫނިތަކަށް ގޯނާވާ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުހިންގުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ތިލަފުށީގައި ކުނި އަންދައިގެން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރަނީ