in

ސެޓްލްމަންޓް ކޮމެޓީ އުވާލައްވައިފިސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށް، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ ސެޓްލްމަންޓް ކޮމެޓީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

31 މާޗް 2022 ތަނަވަސްކަން ލިބުނީމާ އެމީހުން ދެކެ މާބޮޑަށް ލޯބިވާ، މާރީތި، މާޒުވާން ކުދިން ފެނިގެން އަނބިމީހާ ވަރިކުރި 2 ފިރިންނަށްވެސް ކުރަންޖެހުނު ހިތި ތަޖުރިބާގެ ވާހަކަ-

މާލެ ސިޓީގެ މުނިސިޕަލް ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި