in

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައެއް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައި އެބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފިއެވެ….އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އައްޑޫން ގެއްްލުނު ފުލުހަކު މޫދުގައި ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ތިމާ ބަލިވެދާނެކަމަށް ބިރުނުގަނެ ބަލިވީމާ އަނބިންނާ ލޯބިވެރިން އެއްލައިލާ މީހުންނަށް ޢިބްރަތްތެރި ފިލާވަޅެއް!