in

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަގާމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައި އެބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފިއެވެ….އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ޕްރަމޯޝަނެއްގެ ބޭނުމުގަ ބޮސްއާއެކު އަނބިމީހާ އެއްރޭ ރޭކުރުވަން ބޮސްއަތުން ގެނައި ފައިސާތައް ފުލުހުންނާ ޙަވާލުކުރުމުން ބޮޑު ތަނަވަސްކަމެއް ލިބުނު އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ-

ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރި މައްސަލައިގައި އަމީނަށް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަދަލެއް!