in

ޔަހޫދީ ޖަރީމާތަކުގައި ޣައްޒާގައި ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާ މުސްލިމުންގެ ޢަދަދު 13,000 އިން މައްޗަށްއޮކްޓޫބަރު 7 ވަނަ ދުވަހު ޔަހޫދީ ފައުޖުން ޣައްޒާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ފެށި ލާއިންސާނީ އުދުވާނުގައި ޝަހީދު ކޮށްލާފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 13,000 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

ޔަހޫދީން އެންމެ ފަހުން ދިން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ފުރަތަމަ އަނބިމީހާގެ ހިތުގަޖައްސައި ދެރަދީފައިވުމަކީ ދަރިން ނުލިބޭ ސަބަބަކަށްވި މީހެއްގެ ވާހަކަ-

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް މާނިޢު އައްޔަނުކޮށްފި