in

ޔާމީންގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ޕީީޕީއެމް ހިންގުން މަލީހާއި އައްބާސް އަށްވެރިކަން ހިންގަމުންދާ ޕީއެންސީ ހިމެނޭ މައި ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލާއި ކުރީގެ ކަސްޓަމްސް ކޮމިޝަނަރު އައްބާސް އާދިލް ރިޒާއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.
މިރޭ ކުރިއަށްދާ…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އިމާމަކަށް ޝައިޚް މުހައްމަދު ލަތީފް އައްޔަނުކޮށްފި

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ބަނޑަށް 7 މަހުގަ އެކައުންޓުގަ ހުރި ފައިސާކޮޅާ ގަހަނާކޮޅު ވަގަށް ނަގައިގެން ފިލިމީހާ ޖަލުގަ އޮވެގެން ފޮނުވަނީ ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް