in

ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް: އިތުރު ކަމެއް ސާފުކުރަން ނެތް ނަމަ ދެން އޮންނާނީ ހުކުމް ކުރުންކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރި މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުމުގައި ދެން އިތުރަށް ސާފުކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ނެތް ނަމަ ދެން އޮންނާނީ ހުކުމް ކުރުން ކަމަށް ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން…އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ބަޖެޓުގެ 40 އިންސައްތަ ބަރޯސާކޮށްފައި އޮތީ ބޭރު ގައުމުތަކަށް، މީ ސަލާން ޖެހުން: އިލިޔާސް

ބާރަށު ދާއިރާގެ ތައުލީމު އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ޝުޖާގެ އުންމީދީ ތަސައްވަރެއް!