in

ޕީއެޗްޑީ ފެންވަރަށް ކިޔެވުމަށް އައިޔޫއެމްއަށް ސްކޮލަރޝިޕްތަކެއް ހުޅުވާލަނީ


ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުން ޕީއެޗްޑީ ފެންވަރަށް ގެނައުމަށްޓަކައި އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ ކުރެެވިގެން ސްކޮލަރޝިޕް…އތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What do you think?

Reposted by virall

ޒުވާން ކެޔޮޅާއި އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކެޔޮޅު އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ހަޤީޤީ ޙާދިސާ: ފިރިމީހާ މަރުވުމުން ގޯތީގެ ދަހިވެތިކަމުގަ އޭނާގެ ދަރިފުޅު މޮޔައަކަށް ހަދައި މަރާލަން މަސައްކަތްކުރި ދޮންމަންމައެއްގެ ވާހަކަ-